Podnoszenie Kwalifikacji Receptą Na Kryzys – Edycja Umiędzynarodowiona

Od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jego celem było podniesienie kwalifikacji 108 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność międzynarodową w swojej branży oraz pracowników wszystkich podmiotów gospodarczych woj. podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących na stanowiskach wymagających „finansowego” zakresu obowiązków.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch modułów szkoleniowych do wyboru:

Moduł międzynarodowy (96h, z którego BO wybrali jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

  • Księgowy (z elementami księgowości międzynarodowej)
  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy transgranicznych)
  • Specjalista ds. marketingu i handlu

Moduł finansowy (96h, z którego BO wybrali jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

  • Księgowy (księgowość pełna lub uproszczona)
  • Specjalista ds. kadr
  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy krajowych)
  • Specjalista ds. zamówień publicznych

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy. Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.

Podobne wpisy