Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu

Wiedza na temat przepisów regulujących zasady partnerstwa transgranicznego i możliwości, jakie to partnerstwo daje jest w Polsce ciągle niewielka, o czym świadczy chociażby bardzo mała liczba zawieranych takich partnerstw. Z danych choćby list rankingowych Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Terytorialnej Polska Litwa 2007-2010 wiemy, że poziom aktywności transgranicznej podlaskich organizacji pozarządowych oscyluje na niskim poziomie. Zdawałoby się, że projekty transgraniczne mogą stanowić istotny obszar aktywności NGO’sów na Podlasiu, niestety przeważnie nie są one nimi zainteresowane.

Powody są różne: brak środków na prefinansowanie projektu, brak wiedzy odnośnie pozyskiwania funduszy, trudności formalne z nawiązaniem partnerstwa transgarnicznego itd. Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu

W odpowiedzi na powyższy problem w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było podniesienie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych działających w woj. podlaskim. W ramach projektu w dniach 25-27.10.2010 r., w Jacznem w gminie Jeleniewo w Powiecie Suwalskim, odbyło się trzy dniowe szkolenie dla 25 reprezentantów organizacji pozarządowych z Podlasia. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z aspektami kulturowymi i prawnymi współpracy transgranicznej w Polsce i na Białorusi. W charakterze prelegentów wystąpili: Rafał Baliński – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Andrzej Słodki – Wspólny Sekretariat Techniczny Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013. Uczestnicy spotkania mieli szansę pozyskać wiedzę m.in. na temat możliwości budowania partnerstw transgranicznych w obrębie obu krajów, zapoznać się z korzyściami płynącymi z budowy partnerstw. Omówione zostały również bariery prawne i organizacyjne w realizacji wspólnych projektów.


W drugim dniu szkolenia uczestnicy w dalszym ciągu zgłębiali problematykę budowania partnerstw transgranicznych uwzględniając tym razem aspekty kulturowe i prawne współpracy transgranicznej na Litwie. Spotkanie poprowadził – Vitoldas Stankiewiczus – Instytucja Publiczna „PVC”. Cezary Cieślukowski – Prezes Euroregionu Niemen omówił zasady współpracy transgranicznej, zaś Tomasz Sołomianko zaprezentował programy, które
umożliwiają sfinansowanie działań transgranicznych. Po części wykładowej uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach z tworzenia partnerstw transgranicznych. W kilku osobowych grupach wspólnie tworzyli koncepcje projektów, a także wskazywali możliwe bariery w ich realizacji.
Ostatniego dnia szkolenia wykład poprowadził dr hab. Maciej Perkowski – Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo. Mówił o strategii współpracy transgranicznej podlaskich organizacji pozarządowych. Po wykładzie odbyły się ponownie zajęcia warsztatowe. Uczestnicy szkolenia pisali projekty transgraniczne i wskazywali swoje pomysły na wkład własny i prefinansowanie opracowanych projektów.

Podobne wpisy