Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja

Od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jego celem było podniesienie kwalifikacji 120 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze finansowym woj. podlaskiego, lub których zakres obowiązków dotyczy finansów w kierunku utrzymania ich aktywności.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch bloków:

I blok (32h) – moduł wprowadzający był obowiązkowy dla wszystkich uczestników i dotyczył:

  • aktywności na rynku pracy (plan rozwoju osobistego, analiza rynku pracy, negocjacje warunków zatrudnienia itp.)
  • kompetencji personalnych (autopoznanie, autoprezentacja i wizerunek, skuteczna komunikacja)

II blok (72h) – moduł kompetencji typowo profesjonalnych:

  • Rachunkowość pełna
  • Rachunkowość uproszczona
  • Analiza finansowa
  • Zarządzanie kadrami i płacami
  • Podstawy zamówień publicznych

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy. Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.

Wartość projektu:

337 555,00 zł


Wartość dofinansowania z UE (%):

286 921,75 zł (85%)


Wkład własny (%):

50 633,25 zł (15%)


Program operacyjny, priorytet, działanie:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne wpisy