Wydawnictwo

Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo zostało utworzone w ramach Fundacji działającej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Od kilku lat jego nakładem ukazało się kilkanaście publikacji książkowych o różnej tematyce, z udziałem pracowników, doktorantów i studentów głównie z Wydziału Prawa UwB. Wydawnictwo nie czerpie zysku ze sprzedaży publikacji, udostępniając wydane opracowania nieodpłatnie.

Rada Programowa Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo

 • Prof. dr hab. Maciej Perkowski – Uniwersytet w Białymstoku – przewodniczący Rady Programowej
 • Prof. dr hab. Robert Ciborowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Li Tchon Ku – Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie
 • Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN – Polska Akademia Nauk
 • Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Izabela Kraśnicka – Uniwersytet w Białymstoku

Redakcja Wydawnictwa

 • dr Anna Drabarz,
 • Agnieszka Jabłońska-Perkowska,
 • Maciej Skindzier,
 • dr Konrad Wnorowski,
 • Wojciech Zoń (Sekretarz).

Wykaz publikacji

 • T. Gawin, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг. [Pad presinham palityki. Poĺskaja nacyjanaĺnaja mienšasć u Bielarusi ŭ 1919-2017 hh.], Białystok 2018, ss. 428
 • Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom II, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red.), Białystok 2017, ss. 176
 • M. Perkowski, W. Zoń (red.), Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, Białystok 2016, ss. 231
 • Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Białystok 2016, ss. 333
 • M. Perkowski, W. Zoń, P.J. Lewkowicz, M. Perkowska, K. Skrodzki, Dostęp do adwokata i radcy prawnego z perspektywy mieszkańców województwa podlaskiego, Białystok 2015, ss. 177
 • M. Perkowski, A. Szafranek, K. Wnorowski, W. Zoń, K. Żywolewska, Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej, Białystok 2014, ss. 262
 • T. Gawin, O bycie Polakiem. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1944-1991, Grodno-Białystok 2013, ss. 631
 • Mniejszości w europejskim społeczeństwie obywatelskim. Polska perspektywa, M. Perkowski (red.), Białystok 2013, ss. 309
 • Libia 2011. Wybrane uwarunkowania prawnomiędzynarodowe, M. Perkowski (red.), Białystok 2012, ss. 243
 • Wielokulturowe województwo podlaskie w Unii Europejskiej. Podręcznik dla nauczycieli, I. Wrońska, M. Rusiłowicz (red.), Białystok 2012, ss. 278
 • Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 225
 • Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 125
 • Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 196
 • Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124
 • Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 410
 • Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124