Standardy wydawnicze

Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo stosuje Kodeks Dobrych Praktyk w swojej działalności wydawniczej oraz wdrożyło zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE –Committee on Publication Ethics).

Kodeks Etyki Publikacyjnej

 1. Utwory naukowe publikowane w Wydawnictwie są obowiązkowo recenzowane.
 2. Przysyłając utwór do Wydawnictwa, autor wyraża zgodę na jego recenzowanie. Redakcja informuje autora o ewentualnych opłatach wynikających z procesu recenzyjnego, redakcji czy druku.
 3. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter jednostronnie anonimowy (recenzent zna tożsamość autora, a autor nie zna tożsamości recenzenta).
 4. Pierwszej, wstępnej oceny utwór dokonuje redakcja Wydawnictwa w terminie 90 dni, licząc od dnia otrzymania materiału. Teksty wstępnie zaakceptowane przez Wydawnictwo są przekazywane jednemu lub dwóm recenzentom zewnętrznym (w zależności od charakteru opracowania). Recenzenci dokonują oceny w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 60 dni.
 5. W przypadku, gdy recenzja jest negatywna lub jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Wydawnictwo ma prawo powołać kolejnego recenzenta.
 6. Po zapoznaniu się z opinią recenzenta/recenzentów Wydawnictwo w ciągu 14 dni informuje autora o przyjęciu utworu do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu.
 7. Autor ma 14 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji utworu do Wydawnictwa. Przekroczenie terminu bez uzasadnionej przyczyny jest tożsame z rezygnacją z publikacji.
 8. W przypadku, kiedy autor nie akceptuje uwag recenzenta/recenzentów oraz Wydawnictwa lub kiedy Wydawnictwo nie zgadza się z poprawkami autora, autor może wycofać utwór, a Wydawnictwo może odrzucić utwór.
 9. Ostateczną decyzję o skierowaniu utworu do poprawy lub jego publikacji podejmuje każdorazowo Redaktor naczelny Wydawnictwa lub upoważniony członek Redakcji.

Etyka wydawnicza

 1. Redaktorzy w Wydawnictwie są odpowiedzialni za decyzje, które utwory przysłane do Wydawnictwa powinny być publikowane oraz są odpowiedzialni za wszystko, co zostało opublikowane w Wydawnictwie. Przy podejmowaniu tych decyzji Redakcja kieruje się przede wszystkim wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji Redaktor naczelny może konsultować się z innymi członkami Redakcji i recenzentami. Redaktor naczelny powinien zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Redakcja powinna oceniać nadesłane utwory pod kątem zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora.
 3. Redakcja nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym utworze nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami i podwykonawcami (np. korektorowi językowemu, grafikowi).
 4. Redakcja powinna dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania utworu Redakcja powinna ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z utworami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji Reakcja powinna poprosić niezależnych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania utworu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki w sytuacji, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu utworu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.
 1. Za autora utworu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji utworu, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję utworu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc w to znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie utworu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor utworu dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanego uprzednio utworu lub jego części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie jednostki zatrudniającej autora, odrzucenie danego utworu, a także odmowę publikowania na łamach Wydawnictwa jakichkolwiek utworów autorstwa tej osoby.
 2. Przed zgłoszeniem utworu Redakcja dąży do identyfikacji i odrzucenia utworów naruszających zasady etyki publikacyjnej związane ze zjawiskiem ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania utworu, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w utworze opisany. Guest authorship to sytuacja, w której jakaś osoba wymieniona jest w utworze jako autor, choć jej wkład w powstanie utworu jest niewystarczający lub wręcz żaden.
 3. Jeśli w powstawaniu utworu oraz w poprzedzających ten proces badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w utworze należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów
 4. Wszelkie zmiany informacji o autorstwie danego utworu wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z autorów powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do Redakcji. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie utworu składanego do publikacji lub już opublikowanego musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a Reakcją spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do właściwych organów zatrudniających autorów lub rozstrzygnąć sprawę na drodze sądowej. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. W przypadku opublikowanego już utworu zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego utworu zawierającego korektę.
 1. Recenzja pomaga Redakcji w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym, a autorowi ułatwia poprawę utworu zgodnie z najlepszą wiedzą recenzenta.
 2. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, klarowny i uargumentowany. Niedopuszczalna jest personalna krytyka autora.
 3. Recenzentem utworu naukowego powinna być osoba posiadająca stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W uzasadnionych przypadkach recenzentem może być też inna osoba, posiadająca doświadczenie i autorytet w danej dziedzinie naukowej.
 4. Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania utworu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję.
 5. Każdy recenzowany utwór musi być traktowany jako dokument zastrzeżony. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia Redakcji.
 6. Jeśli między recenzentem a autorem istnieje konflikt interesów, recenzent zobowiązany jest zgłosić ten fakt Redakcji.

Procedura recenzji wydawniczych dla publikacji naukowych

Utwór o charakterze naukowym podlega jednej lub dwóm recenzjom (zależnie od decyzji Redakcji) sporządzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez Wydawnictwo.

Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez Wydawnictwo, bądź w innej formie pisemnej.

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, na którą składa się m.in.:

 • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność,
 • zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,
 • propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do polepszenia jakości utworu.

Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danego utworu do publikacji.

Recenzent składa także deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem utworu.

Recenzje są przechowywane przez Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo.