Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys - II edycja

 

Od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jego celem było podniesienie kwalifikacji 120 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze finansowym woj. podlaskiego, lub których zakres obowiązków dotyczy finansów w kierunku utrzymania ich aktywności.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch bloków:

I blok (32h) - moduł wprowadzający był obowiązkowy dla wszystkich uczestników i dotyczył:
- aktywności na rynku pracy (plan rozwoju osobistego, analiza rynku pracy, negocjacje warunków zatrudnienia itp.)
- kompetencji personalnych (autopoznanie, autoprezentacja i wizerunek, skuteczna komunikacja).

II blok (72h) - moduł kompetencji typowo profesjonalnych. Uczestnikom zaproponowano do wyboru jeden z pięciu zakresów tematycznych:
- Rachunkowość pełna
- Rachunkowość uproszczona
- Analiza finansowa
- Zarządzanie kadrami i płacami
- Podstawy zamówień publicznych

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy.

 Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.