Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich

Od 1 lutego do 31 października 2009 roku Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Działania Strażnicze: „Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich” Każdego roku tysiące instytucji (samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organów administracji) oraz osób indywidualnych z województwa podlaskiego ubiega się o unijne dofinansowanie swojego przedsięwzięcia.

Bardzo wielu projektodawców dotacji jednak nie otrzymuje ze względu na wyniki oceny formalnej i merytorycznej ich wniosków. Czy wiedzą jakie prawa przysługują im w takiej sytuacji i czy potrafią z tego prawa skutecznie korzystać? To pytanie, na które próbowała odpowiedzieć Fundacja Prawo i Partnerstwo w ramach projektu. W tym celu FPiP zbadała proces rozpatrywania protestów (od negatywnych rozstrzygnięć formalnych lub merytorycznych) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a także Podlaski Urząd Wojewódzki. Zbadano także los „podlaskich” wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz ewentualnych skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (ewent. nawet NSA) przez „podlaskich” wnioskodawców, których wnioski o ponowne rozpatrzenie MRR rozstrzygnęło negatywnie. Badania przyniosły interesujące efekty co pozwoliło opracować raport końcowy w formie publikacji drukowanej oraz elektronicznej. To miarodajna diagnoza systemowa, która zawiera statystyki i analizy dotyczące procedur odwoławczych. Przekazujemy Państwu jej książkową formę, która – prócz elementów poznawczych – obejmuje zbiór dobrych praktyk, a wręcz instruktaż proceduralny w aktualnym stanie prawnym. Wyniki badań zaprezentowano 21 października 2009 r. podczas konferencji podsumowującej projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji wdrażających programy unijne (WUP, UMWP), pracownicy naukowi Wydziału, przedstawiciele sądów, organizacji pozarządowych, samorządów i administracji, a także studenci. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zastanawiali się, dlaczego tak niewiele instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych ubiegających się o unijne wsparcie korzysta z procedury odwoławczej oraz dlaczego skuteczność tych starań jest bardzo niska. Dyskutowano też o tym, jakie problemy mogą się rodzić na etapie rozpatrywania protestów i odwołań przez wojewódzkie sądy administracyjne. Konferencja była jednocześnie oficjalną inicjacją pierwszego w regionie podlaskim ośrodka strażniczego w zakresie procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich.

Tym samym Fundacja Prawo i Partnerstwo dołączyła do nielicznego jeszcze w Polsce grona organizacji strażniczych – watchdog organizations. Projekt „Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich” został dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego, która od 2004 r. realizuje Program Działania Strażnicze. Jego celem jest upowszechnienie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego służących podnoszeniu standardów i przejrzystości ich działania. W krajach o rozwiniętej tradycji demokratycznej funkcje takie pełnią m.in. niezależne organizacje pozarządowe, zwane organizacjami strażniczymi. W Polsce zakres i skala tego typu działań – co podkreśla Fundacja im. Stefana Batorego – są wciąż jeszcze niewystarczające w stosunku do potrzeb. Prowadzony przez Fundację konkurs dotacyjny pomóc ma organizacjom podejmującym inicjatywy strażnicze i zachęcić nowe do ich rozwijania. Uczestnictwo w programie Działania Strażnicze ma dla Fundacji Prawo i Partnerstwo znaczenie prestiżowe. Na ogłoszony w październiku 2008 konkurs do Fundacji im. Stefana Batorego nadesłano bowiem 87 listów intencyjnych. Ostatecznie dotacje przyznano jedynie 15 organizacjom.

Lista prelegentów podczas konferencji:

1. dr Maciej Perkowski – „Ocena kształtowania się procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich”

2. P. Agata Wiśniewska – „Warto współpracować. Działania strażnicze a interes publiczny”

3. P. Eliza Szadkowska – „Gotowość administracji wdrażającej fundusze europejskie na Podlasiu do współpracy z pozarządowym ośrodkiem „strażniczym” w przedmiocie procedury odwoławczej”

4. dr Wojciech Stachurski – „Procedura odwoławcza- nowe wyzwanie dla sądownictwa administracyjnego”

5. dr Robert Suwaj – „Zastosowanie KPA w procedurze odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich” Zasada? Wyjątek? Problem?

Podobne wpisy