Promowanie partnerstwa międzysektorowego jako czynnika stymulującego rozwój regionalny i współpracę transgraniczną

 

Fundacja Prawo i Partnerstwo zakończyła realizację projektu
Promowanie partnerstwa międzysektorowego jako czynnika stymulującego rozwój regionalny
i współpracę transgraniczną”
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fio

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 października 2009 roku.  W ramach projektu Fundacja zorganizowała  konferencje i warsztaty, w czasie których ich uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką partnerstw międzysektorowych: aktualnym stanem prawnym, możliwościami i zasadami realizacji.  Spotkania miały miejsce w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. W sumie w trzech konferencjach udział wzięło 151 osób, a 79 spośród uczestników konferencji wzięło udział także w warsztatach. Byli to głównie przedstawiciele administracji, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, a także osoby indywidualne – w tym przede wszystkim studenci -  z województwa podlaskiego. W spotkaniach tych wzięli udział także przedstawiciele instytucji z Litwy i Białorusi, dzięki czemu promocja partnerstwa międzysektorowego była realizowana także w ujęciu transgraniczym.
Warsztaty i konferencje były dla przedstawicieli instytucji reprezentujących sektor publiczny, prywatny oraz NGO okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu i omówienia możliwości przyszłej współpracy. Przede wszystkim jednak mieli oni szansę pozyskać wiedzę na temat przepisów regulujących zasady partnerstwa międzysektorowego i możliwości, jakie to partnerstwo daje. Mogli też rozwiać wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do tego prawa. Wśród ekspertów zaproszonych do udziału w projekcie w charakterze prelegentów byli m.in. prof. Andrzej Panasiuk – brał udział w pracach nad ustawą o PPP, sędzia Janusz Dubij – wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, specjalista w zakresie umów i partnerstwa, dr Maciej Perkowski – autor wielu publikacji na temat partnerstwa międzysektorowego.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.