Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej

Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej 
na zlecenie Rady Europy


W 60. rocznicę przyjęcia Europejskiej Karty Społecznej Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz Sekcja polska Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC), przy wsparciu Rady Europy wspólnie zorganizowali konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom ochrony praw społecznych. Wydarzenie odbyło się w formie online i  poświęcone było aktualnym wyzwaniom ochrony praw socjalnych w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Jedną z prelegentek była dr Anna Drabarz z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB, która wygłosiła referat pt.: „Jak można wzmocnić prawo do edukacji włączającej w ramach Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej?”. Głównym celem wydarzenia było pogłębienie wiedzy na temat ochrony praw społecznych oraz zachęcenie polskiego rządu do działań na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz Protokołu Dodatkowego przewidującego system skarg zbiorowych.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.