Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys - edycja umiędzynarodowiona.

Od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Jego celem było podniesienie kwalifikacji 108 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność międzynarodową w swojej branży oraz pracowników wszystkich podmiotów gospodarczych woj. podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących na stanowiskach wymagających "finansowego" zakresu obowiązków.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch modułów szkoleniowych do wyboru:

Moduł międzynarodowy (96h, z którego BO wybrali jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

  1. Księgowy (z elementami księgowości  międzynarodowej)
  2. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy transgranicznych)
  3. Specjalista ds. marketingu i handlu

Moduł finansowy (96h, z którego BO wybrali jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

  1. Księgowy (księgowość pełna lub uproszczona)
  2. Specjalista ds. kadr
  3. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy krajowych)
  4. Specjalista ds. zamówień publicznych

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy.

Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.


Strona internetowa projektu


 

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.