Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys

 Od 01.09.2009 r. do 31.07.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt zachęcał do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do dorosłych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego i zatrudnionych na podstawie umowy (o pracę bądź cywilno-prawną) w szeroko pojętym sektorze finansowym.

Jego celem było wsparcie 105 osób w utrzymaniu kompetentnej aktywności na rynku pracy. Zaproponowany w ramach projektu pakiet szkoleń nawiązywał do doświadczenia i umiejętności uczestników wynikających z ich codziennej praktyki związanej z obrotem finansowym, obsługą klienta, elementami biurowości i rachunkowości, stosowaniem wybranych programów i aplikacji komputerowych.

Cykl szkoleniowy składał się z dwóch bloków:

I blok (40h) - moduł wprowadzający był obowiązkowy dla wszystkich uczestników i dotyczył:
- aktywności na rynku pracy (plan rozwoju osobistego, analiza rynku pracy, negocjacje warunków zatrudnienia itp.)
- kompetencji personalnych (autopoznanie, autoprezentacja i wizerunek, skuteczna komunikacja).

II blok (64h) - moduł kompetencji typowo profesjonalnych. Uczestnikom zaproponowano do wyboru jeden z pięciu zakresów tematycznych:
- Zarządzanie kadrami i płace
- Rachunkowość uproszczona
- Rachunkowość pełna
- Podstawy grafiki komputerowej
- Podstawy obsługi programu Auto CAD.

Zadbano, aby ukończenie oferowanych szkoleń umożliwiło nabycie, uzupełnienie lub też podwyższenie zarówno kompetencji personalnych jak i umiejętności zawodowych cenionych na lokalnym rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie stanowiło doskonałą podstawę awansu, a w sytuacji redukcji zatrudnienia lub restrukturyzacji miało pomóc utrzymać dotychczasowe stanowisko lub też znaleźć pracę u innego pracodawcy.

Do prowadzenia szkoleń zaangażowani zostali specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę w danej dziedzinie.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.