Od 1 lutego do 31 października 2009 roku Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Działania Strażnicze: "Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich"

Każdego roku tysiące instytucji (samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organów administracji) oraz osób indywidualnych z województwa podlaskiego ubiega się o unijne dofinansowanie swojego przedsięwzięcia. Bardzo wielu projektodawców dotacji jednak nie otrzymuje ze względu na wyniki oceny formalnej  i merytorycznej ich wniosków. Czy wiedzą jakie prawa przysługują im w takiej sytuacji i czy potrafią z tego prawa skutecznie korzystać? To pytanie, na które próbowała odpowiedzieć Fundacja Prawo i Partnerstwo w ramach projektu.

W tym celu FPiP zbadała proces rozpatrywania protestów (od negatywnych rozstrzygnięć formalnych lub merytorycznych) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a także Podlaski Urząd Wojewódzki. Zbadano także los "podlaskich" wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz ewentualnych skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (ewent. nawet NSA) przez "podlaskich" wnioskodawców, których wnioski o ponowne rozpatrzenie MRR rozstrzygnęło negatywnie.

Badania  przyniosły  interesujące  efekty co  pozwoliło  opracować  raport   końcowy w formie publikacji drukowanej oraz elektronicznej. To miarodajna diagnoza systemowa, która zawiera statystyki i analizy dotyczące procedur odwoławczych. Przekazujemy Państwu jej książkową formę, która - prócz elementów poznawczych - obejmuje zbiór dobrych praktyk, a wręcz instruktaż proceduralny w aktualnym stanie prawnym.

Wyniki badań zaprezentowano  21 października 2009 r. podczas konferencji podsumowującej projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji wdrażających programy unijne (WUP, UMWP), pracownicy naukowi Wydziału, przedstawiciele sądów, organizacji pozarządowych, samorządów i administracji, a także studenci.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zastanawiali się, dlaczego tak niewiele instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych ubiegających się o unijne wsparcie korzysta z procedury odwoławczej oraz dlaczego skuteczność tych starań jest bardzo niska. Dyskutowano też o tym, jakie problemy mogą się rodzić na etapie rozpatrywania protestów i odwołań przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Konferencja była jednocześnie oficjalną inicjacją pierwszego w regionie podlaskim ośrodka strażniczego w zakresie procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich. Tym samym Fundacja Prawo i Partnerstwo dołączyła do nielicznego jeszcze w Polsce grona organizacji strażniczych – watchdog organizations.

Projekt „Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich” został dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego, która od 2004 r. realizuje Program Działania Strażnicze. Jego celem jest upowszechnienie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego służących podnoszeniu standardów i przejrzystości ich działania. W krajach o rozwiniętej tradycji demokratycznej funkcje takie pełnią m.in. niezależne organizacje pozarządowe, zwane organizacjami strażniczymi. W Polsce zakres i skala tego typu działań - co podkreśla Fundacja im. Stefana Batorego - są wciąż jeszcze niewystarczające w stosunku do potrzeb. Prowadzony przez Fundację konkurs dotacyjny pomóc ma organizacjom podejmującym inicjatywy strażnicze i zachęcić nowe do ich rozwijania.

Uczestnictwo w programie Działania Strażnicze ma dla Fundacji Prawo i Partnerstwo znaczenie prestiżowe. Na ogłoszony w październiku 2008 konkurs do Fundacji im. Stefana Batorego nadesłano bowiem 87 listów intencyjnych. Ostatecznie dotacje przyznano jedynie 15 organizacjom.

 

Lista prelegentów podczas konferencji:

  1. dr Maciej Perkowski - "Ocena kształtowania się procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich"
  2. P. Agata Wiśniewska - "Warto współpracować. Działania strażnicze a interes publiczny"
  3. P. Eliza Szadkowska - "Gotowość administracji wdrażającej fundusze europejskie na Podlasiu do współpracy z pozarządowym ośrodkiem "strażniczym" w przedmiocie procedury odwoławczej"
  4. dr Wojciech Stachurski - "Procedura odwoławcza- nowe wyzwanie dla sądownictwa administracyjnego"
  5. dr Robert Suwaj - "Zastosowanie KPA w procedurze odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich" Zasada? Wyjątek? Problem?

Zapraszamy do lektury raportu "Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu"

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.