O fundacji

Fundacja Prawo i Partnerstwo działa przy Wydziale Prawa od 2007 r. Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).


Podejmuje ona działania m.in. w zakresie: promocji społeczeństwa obywatelskiego i praworządności oraz dialogu społecznego, propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich, działalności strażniczej, prowadzenia badań naukowych oraz działalności wydawniczej (w ramach Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo). Wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


W dorobku Fundacji jest kilkanaście projektów zrealizowanych ze środków krajowych i unijnych. Wskazać tu można m.in. projekty: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys”, „Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu”, czy też „Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów”.


Fundacja działa zasadniczo w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. W skład zespołu wchodzą osoby specjalizujące się w wielu dziedzinach, m.in.: prawie, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, ekonomii i zarządzaniu, promocji i dziennikarstwie, bezpieczeństwie oraz IT. Funkcję Prezesa Fundacji pełni od początku Prof. dr hab. Maciej Perkowski, a w skład Zarządu wchodzą: Jacek Jankowski (Członek Zarządu), Agnieszka Jabłońska-Perkowska (Członek Zarządu).


 Odwiedź też dedykowane strony internetowe projektów: 

 

logo FPiP duże

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.